image image image

Zamek książąt Sułkowskich – najstarsza i największa zabytkowa budowla Bielska-Białej, położona we wschodniej części Starego Miasta. Wzniesiony w XIV wieku staraniem księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka i przez kolejne stulecia służył jako jedna z siedzib Piastów cieszyńskich.

Fontanna usytuowana w miejscu prawdopodobnej lokalizacji XIV-wiecznego drewnianego ratusza miejskiego. Obecnie oryginał figury znajduje się w przedsionku Muzeum na Zamku Sułkowskich.

Zabytkowa Starówka w Bielsku-Białej, teren o powierzchni ok. 10 ha - element średniowiecznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Barokowo-klasycystyczne kamienice z XVII, XVIII i XIX wieku. Zachowała się studnia z rzeźbą Neptuna.

Ratusz

powstał w latach 1895-1897 wg projektu Emanuela Rosta dla Komunalnej Kasy Oszczędności, w stylu eklektyzmu z wyjątkowo bogatą bryłą oraz detalem elewacji i wnętrz. Obecnie siedziba władz miejskich.

Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej” edycja 2019 roku

Zawiadomienie o konkursie „Dziedzictwo Kulturowe Regionu –
Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej” (edycja 2019 roku).

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej przy współudziale Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej ogłaszają w 2019 roku kolejną edycję konkursu
„Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej”.

Uprzejmie prosimy zatem o przeprowadzenie w szkołach wśród uczniów eliminacji
(w oparciu o własne testy), w których wyłonione zostaną osoby najlepiej orientujące się   
w tematyce konkursu. Będą one uczestniczyły w rywalizacji na szczeblu międzyszkolnym.

Uczniowie będą rywalizować w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych
oraz uczniowie szkół średnich (dawniej ponadgimnazjalnych).

Zwycięzców szkolnego etapu konkursu (w ilości do 3 osób) prosimy zgłosić         
w terminie do 15 października (wtorek) na piśmie do Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej. Należy też podać ilu uczniów brało udział
w przeprowadzonym w szkole etapie konkursu.

W dniu 18 października (piątek) w Bielskiej Szkole Przemysłowej przy ul. Sixta 20
odbędzie się etap międzyszkolny konkursu,
w formie testów pisemnych. Będzie on przebiegał w następującym porządku:

 

- uczniowie szkół podstawowych o godz. 9.00

- uczniowie szkół średnich (dawniej ponadgimnazjalnych) o godz. 10.00

 

W dniu 29 października (wtorek) odbędzie się w Bielskiej Szkole Przemysłowej
przy ul. Sixta 20 finał ustny konkursu dla uczniów,
którzy uzyskali najwyższą punktację za odpowiedzi na testy pisemne
etapu międzyszkolnego. Szkoły zostaną poinformowane przez
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej o fakcie zakwalifikowania się ich
uczniów do finału ustnego. Rywalizacja w finale ustnym
konkursu będzie się odbywać w następującym porządku:

 

- czniowie szkół podstawowych o godz. 9.00

- uczniowie szkół średnich (dawniej ponadgimnazjalnych) o godz. 11.00

 

Spotkanie ze zwycięzcami konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się
w terminie, o którym powiadomimy oddzielnym pismem.
Uczestnikom konkursu „Dziedzictwo Kulturowe Regionu –
Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej” oraz ich opiekunom wiele satysfakcji życzy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej dr Rafał Butor

 

Ps. Prosimy uczestników pełnoletnich lub rodziców (opiekunów prawnych)
uczestników niepełnoletnich o wypełnienie oświadczeń
zawartych w załączniku i oddanie ich organizatorom
w dniu rozgrywania etapu międzyszkolnego.

 

Załączniki.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do
celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu.


……………………………………………………………..………

(Imię i Nazwisko uczestnika konkursu)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich/mojego dziecka* oraz zgadzam się na wykorzystanie wizerunku
(imienia, nazwiska, informacji o szkole do której chodzę) przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ulicy Barlickiego 3, I p, 43-300 Bielsko-Biała dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu :
„Dziedzictwo kulturowe w regionie – konkurs wiedzy o Bielsku-Białej”.

 

......................               ...................................................................

(data i miejscowość) (czytelny podpis uczestnika lub rodzica uczestnika, który nie ukończył 18 lat)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku
w celu informowania o wynikach konkursu.


…………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Barlickiego 3, I p,
43-300 Bielsko-Biała, imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o szkole,
do której uczęszczam/do której uczęszcza moje dziecko* ,
ak również informacji o wynikach konkursu „Dziedzictwo kulturowe
w regionie – konkurs wiedzy o Bielsku-Białej”. Informacje te będą
ublikowane na stronie internetowej http://www.tmzbb.bielsko.pl
oraz w mediach regionalnych (np.: „Magazyn Samorządowy”,
„Kronika Beskidzka”) w celu poinformowania o wynikach konkursu i jego laureatach.

 

 

.....................                           ...................................................................

(data i miejscowość)   (czytelny podpis uczestnika lub rodzica uczestnika, który nie ukończył 18 lat)

 

*niepotrzebne skreślić

Więcej: Konkurs Wiedzy o Bielsku-Białej” edycja 2019 roku

   

Rocznica wolnych wyborów w Bielsku-Białej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej zaprasza:

Więcej: Rocznica wolnych wyborów w Bielsku-Białej

   

Strzeż się Barszczu Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego jest problemem dla mieszkańców polskich wsi i miast.

Więcej: Strzeż się Barszczu Sosnowskiego

   

Konflikt Czechosłowacko - Polski o Zaolzie

TMZBB zaprasza 22 marca na godz. 17 do Książnicy Beskidzkiej na konferencję historyczną poświęconą setnej rocznicy wojny Czechosłowacko - Polskiej o Zaolzie.

Więcej: Konflikt Czechosłowacko - Polski o Zaolzie

   

Ciekawostki

Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Biała, prawy dopływ Wisły o długości 28,6 km. Od średniowiecza stanowi granicę Śląska i Małopolski. W roku 1457 stała się granicą państwową między Czechami a Polską, która była aż do 1772 r. Odtąd aż do 1918 r. odgraniczała Śląsk Austriacki od Galicji, a później województwo śląskie od krakowskiego. Funkcję graniczną straciła dopiero w 1951 r., kiedy połączono Bielsko i Białą Krakowską w jeden organizm. 
c.jpg

Nasza sonda

Chcesz być członkiem Towarzystwa?